تبلیغات
دامپزشک مدرن ایرانی - آیا دکترای حرفه ای دامپزشکی معادل فوق لیسانس است؟
 
دامپزشک مدرن ایرانی
رعایت شئونات حرفه ای ؛ ارتقای سطح سلامت و دانش
درباره رشته دامپزشکی (دکترا) باورهای اشتباهی در بین مردم وجود دارد. از آن جمله اینکه برخی از مردم تصور می‎کنند دکتری دامپزشکی معادل کارشناسی ارشد است یا دامپزشکان مانند رشته های دیگر گروه پزشکی از ابتدا بصورت پیوسته در مقطع دکتری تحصیل نمیکنند

چه بسیار مواردی که بستگان یک دانشجوی تازه فارغ التحصیل رشته دامپزشکی از وی می‎پرسند "حالا که لیسانس گرفته‎ای، برای فوق لیسانس هم شرکت می‎کنی؟!"

برای رفع این شبهات و اصلاح باورهای نادرست، حکیم مهر آییننامه و نظام آموزش چهار رشته دکتری پزشکی، دامپزشکی، دندانپزشکی و داروسازی را مقایسه نموده که بدین شرح است:

--------------------------------------------

آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی، کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته

آیین نامه آموزشی دوره کاردانی، کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته در 69 ماده و 81 تبصره در بیست وششمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ 23/3/1383 به تصویب رسید. این آیین نامه از ابتدای سال تحصیلی 84-1383 برای آن دسته از دانشجویانی که از این تاریخ به بعد وارد دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می شوند، لازم الاجرا است و از این تاریخ به بعد کلیه آیین نامه و بخشنامه های مغایر با آن برای دانشجویان مشمول این آیین نامه، لغو می شود.

ماده 10 آیین نامه :

تعداد واحدهای درسی لازم برای گذراندن هر یک از دوره های تحصیلی گروه پزشکی، برابر سر فصل برنامه های مصوب شورایعالی برنامه ریزی علوم پزشکی به شرح زیر است :

دوره کاردانی : بین 64 تا 68 واحد

دوره کارشناسی پیوسته : 130 واحد

دوره کارشناسی ناپیوسته : 65 واحد

ماده 14 آیین نامه :

حداکثر مدت مجاز تحصیل در دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته روزانه 3 سال و در دوره های کارشناسی پیوسته روزانه 6 سال و در دوره های شبانه به ترتیب 5/3 سال و 7 سال است. در صورتی که دانشجو نتواند واحدهای دوره را در حداکثر مدت مجاز تحصیل با موفقیت بگذراند از دانشگاه مربوط اخراج می شود.

منبع : سایت رسمی وزارت بهداشت

لینک : http://www.behdasht.gov.ir/index.aspx?siteid=1&pageid=12373&newsview=4089

------------------------------------------------------

آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته  / تاریخ ابلاغ : 6/9/89

آئین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته در 9 فصل و 32 و 37 تبصره در چهل و سومین جلسه شورای عالی

برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ 18/5/1389 به تصویب رسید. این آیین نامه در همه دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و موسسات وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سراسر کشور جهت دانشجویان ورودی سال تحصیلی 90-1389 و به بعد لازم الاجرا است و از تاریخ ابلاغ آن، آیین نامه قبلی و تمام مقررات و بخشنامه ها و دستور العمل های مغایر با آن برای دانشجویان مشمول این آیین نامه لغو می گردد.

ماده 7 آیین نامه :

تعداد کل واحدهای دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته با احتساب واحد پایان نامه، بر حسب رشته، حداقل 28 و حداکثر 32 واحد است.

ماده 14 آیین نامه :

حداکثر مدت مجاز تحصیل در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته 3 سال است.

منبع : سایت رسمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

لینک : http://www.kmu.ac.ir/sitewizard/admin/wizard/Default.Aspx?PageId=6806

------------------------------------------------------

آیین نامه آموزشی دوره دکتری عمومی (حرفه‎ای) دامپزشکی

آیین نامه آموزشی دوره دکترای عمومی دامپزشکی که از طرف گروه دامپزشکی پیشنهاد شده بود، در 33 ماده و 23 تبصره در جلسه 343 مورخ 8/4/1376 شورای عالی برنامه ریزی به تصویب رسید.

این آیین نامه از ابتدای سال تحصیلی 77-1376 برای آن دسته از دانشجویان که از این تاریخ به بعد وارد دانشگاه می شوند لازم الاجرا است و از این تاریخ کلیه آیین نامه ها و بخشنامه های مغایر با آن برای دانشجویان مشمول این آیین نامه ، لغو می شود.

ماده 12 آیین نامه :

حداقل تعداد واحد درسی و واحدهای کارآموزی ، انترنی و پایان نامه دکتری برای فراغت از تحصیل در طول دوره تحصیلی دکتری دامپزشکی شامل دو مرحله پیش درمانگاهی و درمانگاهی، 222 واحد است.

ماده 14 آیین نامه :

حداکثر مدت مجاز تحصیل در دوره دکتری دامپزشکی 9 سال است.

منبع : سایت رسمی دانشگاه تهران (معاونت تحصیلات تکمیلی) و سایت رسمی دانشگاه آزاد اسلامی (معاونت آموزش)

لینک : http://acad-affairs.ut.ac.ir/links/amouzeshi/veterinary3.htm

http://www.iausep.com/ayin/Dampezeshki.pdf

------------------------------------------------------

مقایسه مقطع کارشناسی ارشد رشتههای مختلف با مقطع دکتری دامپزشکی از حیث تعداد واحدها :

 

برابر مواد آیین نامه‎های فوقالذکر ، کارشناسی (حداکثر 130 واحد) و کارشناسی ارشد (حداکثر 32 واحد) و مجموعاً فوقلیسانس : (حداکثر 162 واحد)

دکتری دامپزشکی عمومی (حرفهای) : حداقل 222 واحد

اختلاف تعداد واحدهای دکتری دامپزشکی و فوق لیسانس : 60 واحد (معادل یک دوره دو ساله (کاردانی))

------------------------------------------------------

بجز درج عبارت دکترای حرفهای در دفترچه پذیرش کنکور سراسری سازمان سنجش جلوی عنوان هر چهار رشته پزشکی، دامپزشکی، دندانپزشکی و داروسازی که تفاوتی به همین سبب از حیث مقطع و مدرک (دکترا) میان پزشکی و دامپزشکی دیده نمیشود، به مقدمه آیین نامه تسهیلات آموزشی ویژه دانشجویان ممتاز که در سایت رسمی وزارت بهداشت به نشانی زیر هم منتشر شده توجه نمایید :

(در اجرای بند 2 ماده 2 آیین نامه تشکیل شورای هدایت استعدادهای درخشان در آموزش عالی مصوب جلسه 387 مورخ 6/9/1375 شورای عالی انقلاب فرهنگی و به منظور برقراری تسهیلات ویژه آموزشی برای دانشجویان ممتاز در مقطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد پیوسته و دکترای حرفه ای (پزشکی و دامپزشکی ) این آیین نامه تدوین و به مورد اجرا گذاشته می شود.)

ضمناً با توجه به قید انتخاب حداکثر 10 واحد در دوره انترنی برای دانشجویان دکتری دامپزشکی برابر آییننامه آموزش دکتری دامپزشکی (که قبلاً ذکر شد) و انتخاب واحد در هر نیمسال بین 14 تا 20 واحد (دانشجو مجاز به انتخاب در این محدوده است)  و نظر به گذراندن حداقل 222 واحد ، معمولاً دوره دکتری دامپزشکی بین 6 تا 7 سال به طول میانجامد که برابر آییننامه آموزش دکتری پزشکی (که در ادامه میآید) تقریباً با حداقل سنوات پزشکی برابر و بیش از دکترای دندانپزشکی است. ضمن آنکه در طی تحصیل، دو دوره کارورزی تابستانی نیز دانشجویان دامپزشکی باید در کلینیکها، آزمایشگاهها و مراکز بهداشتی بگذرانند.

منبع : http://www.behdasht.gov.ir/index.aspx?siteid=1&pageid=12373&newsview=4084

------------------------------------------------------

آیین نامه آموزشی دکتری عمومی (حرفهای) پزشکی

ماده 22 آیین نامه :

حداکثر مدت مجاز دوره دکتری عمومی پزشکی ده سال است.

منبع : سایت رسمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

لینک : http://www.bums.ac.ir/shares/education/education/aeiname/doctora/all.pdf

برابر برنامه درسی دانشگاه علوم پزشکی تهران، طول دوره دکترای عمومی (حرفهای) پزشکی 6 سال است و کل واحدهای ارائه شده 290 واحد است.

لینک : http://education.tums.ac.ir/content/?contentID=102

این در حالی است که در رشته دامپزشکی گذراندن حداقل 222 واحد برای اخذ درجه دکترای حرفهای لازم است و با توجه به آنکه از مجموع 290 واحد دوره دکترای پزشکی ، 95 واحد کارآموزی و 68 واحد کارورزی و کشیک‌های شبانه است لذا یک تفاوت مهم واحدهای دو دوره پزشکی و دامپزشکی به محیط کار و لزوم پاس کردن 68 واحد کشیک شبانه برمیگردد.

------------------------------------------------------

آیین نامه آموزشی دکتری عمومی (حرفهای) دندانپزشکی

آیین نامه آموزشی دوره دکترای عمومی دندانپزشکی که از طرف دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی پیشنهاد شده بود در 82 ماده و 67 تبصره در پنجمین جلسه مورخ 23/11/1378 شورای عالی برنامهریزی علوم پزشکی به تصویب رسید. این آیین نامه از ابتدای سال تحصیلی 80-1379 برای آن دسته از دانشجویان که از این تاریخ به بعد وارد دانشگاه میشوند لازمالاجرا است و از این تاریخ کلیه آیین نامهها و بخشنامههای مغایر با آن برای دانشجویان مشمول این آیین نامه لغو میشود.

ماده 10 آیین نامه :

برنامه دوره دکترای عمومی دندانپزشکی شامل دس های عمومی، علوم پایه و اختصاصی و مراحلی به شرح زیر است:

مرحله اول- علوم پایه (دو سال)

مرحله دوم – دروس اختصاصی دندانپزشکی (چهار سال)

ماده 15 آییننامه :

حداکثر مدت مجاز تحصیل در دوره دکترای عمومی دندانپزشکی 8 سال است.

منبع : سایت رسمی دانشگاه شاهد

لینک : http://www.shahed.ac.ir/picfile/moavenat-Amoozeshi/ayin-nameha/dandan.pdf

تعداد واحدهای دوره دکترای عمومی دندانپزشکی به نقل از سایت رسمی دانشگاه علوم پزشکی تهران :

طول دوره دکترای عمومی دندانپزشکی 6 سال و کل واحدهای این دوره 217 واحد میباشد.

لینک : http://education.tums.ac.ir/content/?contentID=105

------------------------------------------------------

مقایسه رشته دکترای دامپزشکی و دکترای دندانپزشکی :

برابر آییننامههای فوقالذکر ، حداقل واحد برای فارغالتحصیلی در رشته دکترای حرفهای دامپزشکی، 222 واحد است که این تعداد 5 واحد از دوره دکترای دندانپزشکی نیز بیشتر است. ضمن آنکه حداکثر مدت مجاز تحصیل در رشته دندانپزشکی ، 8 سال ولی در رشته دامپزشکی ، 9 سال است.

------------------------------------------------------

آیین نامه آموزش دکترای عمومی (حرفهای) داروسازی :

آیین نامه آموزشی دوره دکترای عمومی داروسازی که به تأیید دبیرخانه شورای آموزشی داروسازی و تخصصی رسیده است در 13 فصل، 88 ماده و 86 تبصره در بیست و هفتمین جلسه شورای عالی برنامهریزی علوم پزشکی مورخ 7/9/83 به تصویب رسید. این آیین نامه از ابتدای سال تحصیلی 85-84 برای آن دسته از دانشجویانی که از این تاریخ به بعد وارد دانشگاه میشوند، لازم الاجرا است و از این تاریخ کلیه آیین نامه‌ها و بخشنامههای مغایر با آن برای دانشجویان مشمول این آیین نامه لغو میشود.

ماده 17 آیین‌نامه :

حداکثر مدت مجاز تحصیل در دوره دکتری عمومی داروسازی 5/9 سال است.

منبع : سایت رسمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

لینک : http://www.mums.ac.ir/shares/pharmacy/rahimim1/aeen-nameh-amoozeshi-oumoomi.pdf

برنامه درسی دوره دکترای عمومی (حرفه‏ای) داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران :

حداقل طول دوره دکتری عمومی داروسازی 5/5 سال است.

تعداد کل واحدهای درسی در این دوره ، 209 واحد است.

لینک : http://education.tums.ac.ir/content/?contentID=106

برابر این برنامه و همانطور که ملاحظه میشود رشته دکترای حرفهای دامپزشکی با حداقل 222 واحد آموزشی در طول دوره تحصیل بین 6 تا 7 سال، 13 واحد بیش از دوره دکترای حرفه‏ای داروسازی در برنامه درسی خود دارد.

نوع مطلب : مطالب صنفی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 10 آبان 1393 ساعت 00 و 06 دقیقه و 59 ثانیه
لطفاسرراست بگین دامپزشکی یدفه تا دکتراست یا نه؟؟؟؟؟؟؟چند ساله؟؟؟؟؟؟؟
مهران حاجی قلیزاده رزیدنت دوره PhD دانشگاه فردوسی مشهددوره دکترای حرفه ای دامپزشکی 6 ساله و بصورت پیوسته می باشد . البته مقاطع کاردانی و کارشناسی نیز دارد. همچنین پس از دوره دکترای حرفه ای یا عمومی بمانند پزشکی 4 سال دوره تخصصی نیز دارد.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :